FAKTY

Emisja z kominów ZEC zgodna ze standardami

Niedawno pisaliśmy o rozpoczynanej modernizacji ciepłowni przy ul. Konstantynowskiej. Teraz u nas Florian Wlaźlak, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej, mówi o przestrzeganiu obowiązujących norm emisyjnych i konieczności dostosowania do kolejnych, bardziej zaostrzonych, a także o tym, że wskaźniki pomiarowe przy ul. Konstantynowskiej nie pokazują zanieczyszczeń z kominów ZEC.
Prezes ZEC Florian Wlaźlak

Przedsiębiorstwo, prowadząc działalność wytwarzania ciepła na obiekcie przy ulicy Konstantynowskiej, zobowiązane jest – w zakresie emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń – do przestrzegania obowiązujących standardów emisyjnych. W chwili obecnej poziomy dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546).

Spółka nie przekracza wyznaczonych standardów (o czym świadczą wyniki akredytowanego zewnętrznego laboratorium pomiarowego przesyłane do Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi). Z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (jak każdy tego rodzaju podmiot) spółka wnosi na konto Urzędu Marszałkowskiego opłaty w terminach i w wysokościach określonych w przepisach. Żadne opłaty karne nie były i nie są płacone.

Zakres modernizacji

Z tytułu wprowadzenia w życie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), tzw. dyrektywy IED oraz implementacji jej zapisów do prawa krajowego – Ustawa z dnia 11 lipca 2014, o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014, poz. 1101) – dla w/w źródła wytwarzania ciepła nastąpi od 01.01.2023 roku zaostrzenie (obniżenie) dopuszczalnych progów emisji zanieczyszczeń. Dotyczy to emisji pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu. Wobec powyższego czeka spółkę modernizacja Ciepłowni Miejskiej „Konstantynowska”, która będzie obejmowała dostosowanie instalacji odprowadzania zanieczyszczeń do norm zawartych w dyrektywie IED.

W ramach zadania inwestycyjnego będą musiały zostać wykonane prace związane z budową instalacji odsiarczania i odazotowania dla dwóch kotłów oraz usprawnieniem istniejących instalacji odpylania dla 3 pracujących na obiekcie kotłów WR-25. Brak realizacji inwestycji skutkującej obniżeniem poziomu emitowanych zanieczyszczeń będzie oznaczać zamknięcie instalacji lub ponoszenie ogromnych kar z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm. Szacowana na ten moment wartość inwestycji oscyluje na poziomie 25 mln złotych netto. Obecnie trwa opracowanie koncepcji kierunkowej, z zapisów której będzie wynikała rekomendacja konkretnej metody redukującej ilość emitowanych pyłów, tlenków azotu oraz dwutlenku siarki.

Smog z tzw. niskiej emisji, a nie z kominów miejskiej ciepłowni

Funkcjonowanie miejskiego systemu ciepłowniczego opartego na konwencjonalnym sposobie produkcji ciepła przy wykorzystaniu węgla kamiennego nie ma żadnego wpływu na zjawisko smogu, które w zakresie ciepłownictwa jest następstwem tzw. niskiej emisji, czyli emisji zanieczyszczeń pochodzących z lokalnych (domowych) źródeł ciepła. Z dostępnych powszechnie informacji wynika, iż niska emi­sja to wszel­kie spa­liny prze­do­sta­jące się do powie­trza na niskiej wyso­ko­ści. Przy­jęło się, że ter­min ten doty­czy wszel­kich komi­nów o wyso­ko­ści poni­żej 40 m, jed­nak więk­szość spa­lin odpo­wie­dzial­nych za niską emi­sję uwal­niana jest na wyso­ko­ści do 20 m. Emisja zanieczyszczeń z takiego źródła, jakim jest Ciepłownia Miejska, kwalifikowana jest do tzw. wysokiej emisji – emisji, która rozkłada się (opada) poza granicami miasta Pabianice.

Zlokalizowanie urządzeń mierzących wielkości zanieczyszczeń składających się na zjawisko smogu przy ulicy Konstantynowskiej nie ma nic wspólnego z wielkością emitowanych zanieczyszczeń z komina zlokalizowanego na terenie Ciepłowni Miejskiej. Ograniczanie zjawiska smogu w zakresie ciepłownictwa może nastąpić przede wszystkim poprzez zastępowanie starych wyeksploatowanych palenisk węgłowych na nowsze (lub opalane gazem ziemnym) lub ich całkowitą likwidację i włączanie nieruchomości do miejskiego systemu ciepłowniczego – Ciepła Systemowego.

Zarząd spółki ma świadomość, iż z racji rodzaju prowadzonej działalności może uchodzić za jednego z większych „trucicieli” w mieście. Wskazuje chociażby na to ilość spalanego paliwa. Nie mniej „jakość” emitowanych zanieczyszczeń jest o wiele lepsza niż tych, które pochodzą z lokalnych przydomowych źródeł i pozbawione są jakichkolwiek instalacji ograniczających wielkość emitowanych zanieczyszczeń. Spółka od wielu lat wdraża działania, które przyczyniają się m.in. do ograniczania negatywnego wpływu na otaczające środowisko i wpisuje się w założenia przyjętego przez Sejmik Województwa Łódzkiego „Programu ochrony powietrza dla stref w wojewódzkim łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych”.

(tekst ekspercki)

Tagi: