PORADNIK

Koronaporadnik cz.5 – obostrzeń ciąg dalszy

Nadchodzący koniec roku to, niestety, jeszcze nie koniec epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i związanych z tym obostrzeń, które musimy znosić w codziennym funkcjonowaniu.

21 grudnia 2020 roku kolejny raz wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.2316). Zacznie ono obowiązywać dopiero od jutra, czyli od dnia 28 grudnia 2020 roku.

I tak, zgodnie z zapowiedzią Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wprowadzony został od dnia 31 grudnia 2020 roku od godziny 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 roku do godz. 6.00 zakaz przemieszczanie się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkiem jest nieostre i ocenne w interpretacji wykonywanie czynności służbowych, zawodowych lub wykonywanie działalności gospodarczej, jak i zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Wątpliwości budzi również wprowadzenie tego zakazu mocą rozporządzenia, nie zaś ustawy (podobnie, jak wcześniej obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomoc maseczek), na co słusznie uwagę zwracali uznani konstytucjonaliści.

Mocą wspominanego rozporządzenia do odwołania co do zasady zakazuje się też organizowania imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem: spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych, a także imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie. Do limitu osób nie wlicza się jednak osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących.

Co istotne, do dnia 17 stycznia 2021 roku warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego oraz oddziału medycyny paliatywnej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem przyjęcia do danego zakładu (podstawą do wykonania testu jest skierowanie). Zastrzeżenia tego nie stosuje się jednak do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Wyjątkiem jest także sytuacja, gdy ze względu na stan zdrowia pacjenta, wymaga on pilnego albo natychmiastowego przyjęcia do hospicjum lub oddziału. W takim przypadku test wykonywany jest niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do placówki danego rodzaju. Podobny warunek przewidziany został też dla przyjęcia do domu pomocy społecznej. Tutaj również konieczne jest uzyskanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia – chyba że jest się osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19.

Ważną zmianą jest także to, że obowiązkowej kwarantanny nie będzie stosować się wobec osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz osób, które były już poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem (czyli wobec tzw. ozdrowieńców).

Mając z kolei na uwadze szereg problemów dotykających pracowników, w związku z kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych, a dotyczących wypłaty im wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego (pracodawcy bowiem często nie dają wiary oświadczeniom pracowników, że mają obowiązek przebywania na kwarantannie lub w warunkach izolacji domowej), sprecyzowano wreszcie, że podstawą wypłaty takiej osobie wynagrodzenia lub zasiłku jest informacja w systemie teleinformatycznym o objęciu tej osoby kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie tę informację płatnikowi składek na jego profilu informacyjnym.

Z innych ważnych informacji, wspomnieć trzeba również, że do dnia 17 stycznia 2021 roku, dalej utrzymane zostają tzw. godziny dla seniorów, czyli ograniczenie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 obsługi wyłącznie do osób powyżej 60 roku życia w obiektach handlowych i usługowych, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych lub sprzedaży: żywności, produktów kosmetycznych, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych (w tym przez apteki lub punkty apteczne), wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Adwokat Dawid Zakrzewski*

______________________________________________________________________

*Adwokat Dawid Zakrzewski, pabianiczanin, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi. Kilkuletnie doświadczenie w występowaniu przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi obecnie wykorzystuje w ramach własnych kancelarii adwokackich mieszczących w Pabianicach i w Łodzi. W swojej praktyce świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego.

 

Jeśli chcecie Państwo podpowiedzieć istotny temat do poruszenia na naszych łamach, piszcie na kontakt@pabianice.tv (w temacie: Prawo bliżej Ciebie).