FAKTY

Od dziś znów można samodzielnie dostarczać odpady

Po trwającej ponad miesiąc przerwie PSZOK wznawia działalność. Są jednak ograniczenia.

19 marca (w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19) został zamknięty zamknięty  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Warzywnej 6. Od dziś, 23 kwietnia, będzie funkcjonował, ale z zastosowaniem niezbędnych ograniczeń:

• Chęć oddania odpadów na PSZOK należy uprzednio zgłosić telefonicznie do Wydziału Ochrony Środowiska UM, pod numer: 42 22 54 629. Przyjmujący zgłoszenie telefoniczne pracownik wydziału wyznaczy datę i godzinę oddania odpadów na PSZOK, spisze imię i nazwisko osoby przywożącej odpady, pochodzenie oraz rodzaj odpadów.

• Przewiduje się wjazd pojazdów na teren PSZOK co 15 minut. Jednocześnie na teren PSZOK wpuszczane będą 2 pojazdy (maksymalnie po 2 osoby na 1 pojazd). Wjazd na teren punktu odbywa się wyłącznie za zgodą i według wskazówek obsługującego pracownika.

• Każda osoba korzystająca z PSZOK musi być wyposażona w rękawiczki jednorazowe i maseczkę ochronną oraz narzędzie do rozładunku odpadów – w przypadku gruzu.

• Odpady dostarczone na PSZOK muszą być właściwie posegregowane przed ich dostarczeniem.

• Odpady muszą być przywożone w workach, opakowaniach umożliwiających pracownikowi potwierdzenie z bezpiecznej odległości prawidłowości dostarczonych odpadów.

• Każda osoba przywożąca odpady ma obowiązek rozładować je samodzielnie do odpowiednich kontenerów/pojemników i opuścić PSZOK bez wchodzenia do części socjalnej, przeznaczonej dla obsługi punktu.

Za organizację pracy i zapewnienie obsługującemu pracownikowi bezpieczeństwa i ochrony odpowiada spółka Eko-Region. Wszystkie sprawy dotyczące obsługi PSZOK oraz odpadów komunalnych można kierować elektronicznie na adres odpady@um.pabianice.pl ;ub pod numer 42 22-54-629

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK: przeterminowane lekichemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. domowy sprzęt sanitarny, zużyte lampy i oprawy oświetleniowe, wyposażenie gosp. domowych, elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej, elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych), odpady budowlano-rozbiórkowych o kodach z grupy 17 (m.in. gruz ceglany, materiały ceramiczne i elementy wyposażenia, styropian, drewno, szkło, itp.), zużyte opony (do rozmiaru 1250×400 mm), bioodpady (m.in.: liście, trawa, gałęzie), opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z papieru i tektury
opakowania wielomateriałowe, metal (złom), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (m.in. zużyte świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry, itp.), odpady z tekstyliów i odzieży, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki ex 20 01 99 – wyłącznie w pojemnikach pobranych wcześniej z PSZOK.