FAKTY

Po doniesieniu radnego PiS nie będziemy mieć prezydenta Grzegorza M. Prokuratura umorzyła śledztwo

Prokuratorzy zbadali sprawę i nie dopatrzyli się znamion czynu zabronionego w informacjach dotyczących zaśmieconego wyrobiska przy ul. Nowowolskiej. 

Radny PiS Piotr Różycki złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Grzegorza Mackiewicza, starostę Krzysztofa Haburę i Stanisława Wołosza, ówczesnego dyrektora Zarządu Dróg Miejskich tuż przed wyborami samorządowymi (12.10.2018).

Według radnego “jako funkcjonariusze publiczni nie dopełnili swoich obowiązków przyczyniając się do nielegalnego wykorzystania wyrobiska położonego w Pabianicach przy ul. Żwirowej z dojazdem od ul. Nowowolskiej i sprzecznego z prawem składowania tam odpadów w sposób zagrażający zdrowiu ludzi oraz mogący spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza i powierzchni ziemi”.

Różycki sformułował swoje myśli w specyficzny sposób. W treści doniesienia zniekształcał nazwisko starosty, aby brzmiało “Hambury”, po czym dodał: „(dalej skrótowo Krzysztof H.)”. Podobnie skrócił nazwisko Mackiewicz, stosując dalej formę Grzegorz M. (oba zapisy widoczne na zdjęciu głównym).

TUTAJ PEŁNA TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

Postanowieniem z 27 grudnia 2018 roku zostało wszczęte śledztwo w tej sprawie. Prokuratura Rejonowa Łodź-Górna prowadziła je pod kątem artykułu 231 par. 1 Kodeksu karnego. Brzmi on: “Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Wymienieni nie usłyszą jednak zarzutów. Dziś wiceszefowa Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna Danuta Nowak poinformowała nas, że “śledztwo zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego”.

Było prowadzone bardzo wnikliwie – podkreśla prokurator Danuta Nowak.

Wątek wysypiska przy ul. Nowowolskiej pojawił się w materiale Anity Gargas wyemitowanym tuż przed ciszą wyborczą. Do obejrzenia tego programu oficjalnie zapraszał zarząd pabianickiego PiS, na którego czele stoi obecnie Krzysztof Ciebiada. Drugi wątek reportażu dotyczył  oddania prawa jazdy Grzegorzowi Mackiewiczowi z uwagi na wyższą konieczność, czyli transport teściowej do lekarza. 3 lipca poinformowaliśmy o tym, że Prokuratura Rejonowa w Pabianicach – wobec braku znamion czynu zabronionego – umorzyła to śledztwo. Doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa Włodzimierz Stanek dostarczył do Prokuratury Rejonowej w Pabianicach w piątek, 19 października 2018, zaraz po emisji programu Gargas.

Spis działań dotyczących wysypiska

Udało nam się ustalić, jakie działania ws. wysypiska podjął prezydent Grzegorz Mackiewicz:

• w sprawie działalności Spółki Plan&Bud na terenie wyrobiska przy ul. Nowowolskiej po przeprowadzonych kontrolach w terenie i stwierdzeniu nawożenia na teren rekultywowanego wyrobiska odpadów:

22.04.2015 – do Komendy Powiatowej Policji – zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia przez Plan&Bud

09.07.2015 – do Plan&Bud – wezwanie do zaniechania naruszeń własności oraz usunięcie zgromadzonych odpadów

22.01.2016 – do Plan&Bud – wezwanie do zaniechania naruszeń prawa w zakresie gromadzenia na terenie wyrobiska odpadów

14.06.2016 – do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli na terenie rekultywowanego wyrobiska

02.01.2017 – do Komendy Powiatowej Policji – zawiadomienie

02.01.2017 – do Urzędu Marszałkowskiego – przekazanie informacji o nieprawidłowościach

17.01.2017 – do Komendy Powiatowej Policji ws. wszczęcia postępowania dot. wykroczenia polegającego na składowaniu odpadów bez zezwolenia

06.03.2017 – do Straży Miejskiej z prośbą o przeprowadzenie kilkukrotnych kontroli w godzinach popołudniowych

30.08.2017 – do WIOŚ w sprawie udzielenia informacji dot. prowadzonego przez WIOS postępowania

30.08.2017 – do Marszałka ws. egzekwowania decyzji własnej na przetwarzanie odpadów przez spółkę Plan&Bud

04.09.2017 – do Plan&Bud zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. nakazania usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego

06.09.2017 – do Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach o przeprowadzenie kontroli prowadzenia procesu rekultywacji

21.09.2017 – do Starostwa Powiatowego ws. egzekwowania decyzji własnej w zakresie rekultywacji wyrobiska

25.09.2017 – do Straży Miejskiej z prośbą o asystę podczas kontroli

19.09.2017 – do  Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach przekazanie pisma mieszkańców ws. wydania negatywnej opinii dla rekultywacji

09.11.2017 – do Komendy Powiatowej Policji ws. kontroli pojazdów Spółki Plan&Bud oraz nielegalnego przywożenia odpadów na teren wyrobiska

09.11.2017 – do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego ws. kontroli pojazdów Spółki Plan&Bud

17.11.2017 – spotkanie w Starostwie Powiatowym z Urzędem Marszałkowskim, WIOŚ i mieszkańcami ul. Nowowolskiej

22.01.2018 – do Starostwa Powiatowego przekazanie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez tut. urząd

05.03.2018 – decyzja nakazująca Plan&Bud usunięcie odpadów

13.06.2018 – wniosek Plan&Bud o przesunięcie terminu wykonania decyzji

22.06.2018 – decyzja wydłużająca termin z 90 dnia na 154 dni od dnia uprawomocnienia pierwszej decyzji na usunięcie odpadów

13.07.2018 – skarga Plan&Bud do SKO na wydaną przez Miasto decyzję

27.03.2018 – do Starostwa Powiatowego prośbą o przekazanie danych dot. rzędnych wypełnienia terenu wyrobiska

10.04.2018 – do Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego informacja o wydaniu decyzji nakazującej usunięcie odpadów

23.05.2018 – do Urzędu Marszałkowskiego informacja o stwierdzeniu przywożenia odpadów na teren wyrobiska

24.05.2018 – do Komendy Powiatowej Policji informacja o stwierdzeniu przywożenia odpadów na teren wyrobiska

12.07.2018 – do Komendy Powiatowej Policji informacja o podejmowanych przez miasto działaniach

20.08.2018 – do Prokuratury Rejonowej w Pabianicach informacja o podejmowanych przez miasto działaniach i prośba o wsparcie

28.09.2018 –  do Starostwa Powiatowego prośba o przekazanie informacji na temat podejmowanych działań

28.09.2018 –  do Urzędu Marszałkowskiego prośba o przekazanie informacji na temat podejmowanych działań

18.09.2018 – decyzja SKO o uchyleniu decyzji Prezydenta

04.10.2018 –  do Komendy Powiatowej Policji informacja o podejmowanych działaniach i prośba o wspólną kontrolę

12.05.2017 – decyzja nakazująca Marcie B. usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego

13.11.2017 – kontrola w terenie

29.08.2017 – upomnienie dla  Marty B.

13.11.2017 – tytuł wykonawczy dla Marty B.

13.11.2017 – postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w wysokości 10 000 zł

21.12.2017 – do Starostwa Powiatowego przekazanie akt dot. prowadzonego postępowania egzekucyjnego

20.12.2017 – odwołanie  Marty B. do SKO od grzywny

11.04.2018 – postanowienie SKO o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta

10.04.2018 – pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z informacją o wystawieniu decyzji z dnia 05.03.2018 r. nakazującej  Spółce Plan&Bud usunięcie odpadów.

23.05.2018 – pismo do Starostwa Powiatowego w Pabianicach z informacją o prowadzonych pracach na ww. nieruchomości (wjeździe aut ciężarowych  oklejonych  nazwą Plan&Bud na ww. nieruchomość)

30.05.2018  – odpowiedź z dnia  Starostwa Powiatowego w Pabianicach na pismo z dnia 23.05.2018

23.05.2018 – pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  z informacją o prowadzonych pracach na ww. nieruchomości (wjeździe aut ciężarowych  oklejonych  nazwą Plan&Bud na ww. nieruchomość)

06.06.2018 – odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na pismo z dnia 23.05.2018,

23.05.2018 – pismo do Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach z zapytaniem czy wydawał zezwolenie na przejazd samochodów ciężarowych o rzeczywistej masie przekraczającej 10 ton należących do Spółki Plan&Bud przez ul. Nowowolską.

07.06.2018 – odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach na pismo z dnia 23.05.2018,

24.05.2018 – pismo do Komendy Powiatowej Policji informujące o wjeździe ul. Nowowolską pojazdów ciężarowych z logo Plan&Bud mimo zakazu wjazdów pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 ton.

Informacja e- mail mieszkańców ul. Nowowolskiej o przesunięciu daty spotkania na ww. temat.

13.06.2018 – pismo Spółki Plan&Bud. z wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania decyzji  z dnia 5.03.2018 r. Prezydenta Miasta Pabianic

22.06.2018 – decyzja Prezydenta Miasta Pabianic w sprawie zmiany terminu wykonania decyzji z dnia 05.03.2018 r.

05.07.2018 – pismo Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach w sprawie nielegalnego składowania odpadów i zapytaniem dot. decyzji z dnia 05.03.2018 r. Prezydenta Miasta Pabianic.

12.07.2018 – odpowiedź do Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach na pismo z dnia 05.07.2018 r.

Wiadomość e- mail z dnia 12.07.2018 r. od Zarządu Dróg Miejskich do Spółki Plan&Bud  do wiadomości wydziału.

23.07.2018 – pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi przekazujące odwołanie Spółki Plan&Bud od decyzji z dnia 22.06.2018 r.

19.07.2018 – pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w sprawie  zajęcia stanowiska w sprawie i przekazanie akt administracyjnych.

10.08.2018 – pismo do Prokuratury Rejonowej w Pabianicach w sprawie udzielenia informacji czy jest prowadzane postępowanie  w trybie art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., na ww. nieruchomości.

20.08.2018 – odpowiedź na pismo z dnia 10.08.2018 r. od Prokuratury Rejonowej w Pabianicach.

18.09.2018 – pismo Starostwa Powiatowego w Pabianicach zawiadomienie o kontroli na ww. terenie w dniu 30.10.2018 r.

18.09.2018 – pismo Starostwa Powiatowego w Pabianicach – prośba o uczestnictwo pracownika Urzędu Miejskiego w Pabianicach w kontroli na ww. terenie w dniu 30.10.2018 r.

18.09.2018 – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi uchylająca decyzje Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 22.06.2017r.

28.09.2018 – pismo do Starostwa Powiatowego w Pabianicach z zapytaniem czy Starostwo zobowiązało Spółkę Plan&Bud do prowadzenia jakichkolwiek  prac rekultywacyjnych na ww. terenie.

02.10.2018 – odpowiedź  Starostwa Powiatowego w Pabianicach na pismo z dnia 28.09.2018,

28.09.2018 – pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z prośba o udzielenie informacji czy Marszałek wydawał jakiekolwiek decyzje na prowadzenie prac na ww. terenie.

03.10.2018 – odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  na pismo z dnia 28.09.2018r.,

28.09.2018 – wiadomość e-mail  Zarządu Dróg Miejskich do Spółki Plan&Bud  do wiadomości wydziału (cofnięcie zezwolenia na przejazd samochodów ciężarowych wydane 13.07.2018r.)

02.10.2018 – pismo Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach w sprawie udzielenia informacji dot. postępowania w sprawie  Spółki Plan&Bud na ww. nieruchomości.

04.10.2018 – odpowiedź na  pismo z dnia 02.10.2018 r. Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

09.10.2018 – wezwanie na podstawie art. 10 Kpa Prezydenta Miasta Pabianic skierowane do Spółki Plan&Bud.

List otwarty z dnia 20.09.2018 r. mieszkańców ulicy Nowowolskiej.

28.09.2018 – pismo do Prokuratury Rejonowej w Pabianicach w sprawie zgłoszenia udziału w postępowaniu toczącym się na ww. nieruchomości.

12.10.2018 – odpowiedź na pismo z dnia 28.09.2018 r Prokuratury Rejonowej w Pabianicach.

24.10.2018 – Decyzja Prezydenta Miasta Pabianic w sprawie umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego w sprawie zmiany terminu  wykonania decyzji Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 05.03.2018 r.

19.10.2018 – pismo do Spółki Plan&Bud informujące o udziale prokuratora  w   toczącym się postępowaniu.

19.10.2018 – zgłoszenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczącego bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w powierzchni ziemi (zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie).

03.12.2018 – RDOŚ wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji zobowiązującej do przeprowadzenia działań zapobiegawczych

18.12.2018 – RDOŚ wydaje postanowienie o zawieszeniu ww. postępowania do czasu usunięcia odpadów z przedmiotowych nieruchomości. Sprawa dotyczy również działki Marty B.

30.10.2018 – kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach przy udziale przedstawicieli Urzędu Miejskiego.

03.01.2019 – podczas objazdu w terenie przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz Straży Miejskiej podjęli interwencję dotyczącą deponowania odpadów na ww. terenie. Sporządzono dokumentację fotograficzną.

16.01.2019 – sporządzono zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia do Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

17.01.2019 – przekazano do Prokuratury Rejonowej w Pabianicach informację o dalszym procederze deponowania odpadów na ww. terenie pomimo decyzji nakazującej usunięcie odpadów oraz braku prawnych podstaw do przetwarzania odpadów (brak stosownych decyzji administracyjnych).

25.01.2019 – na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wydano upomnienie dla spółki Plan&Bud, które poprzedza rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego.

30.01.2019 –  ponowne zawiadomienie KPP w Pabianicach, WIOŚ w Łodzi o niewykonaniu obowiązku usunięcia odpadów oraz dalszym przywożeniu ziemi z gruzem na ww. teren (co potwierdził objazd w terenie 03.01.2019 r. oraz 29.01.2019 r.). Informacja z 15.02.2019 r. , iż WIOŚ w Łodzi po naszym zgłoszeniu rozpoczął kontrolę w spółce Plan&Bud.

30.01.2019 – poinformowanie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o niewykonaniu obowiązku usunięcia odpadów oraz dalszym przywożeniu ziemi z gruzem na ww. teren (co potwierdził objazd w terenie 03.01.2019 r. oraz 29.01.2019 r.) celem służbowego wykorzystania w przypadku ewentualnie prowadzonych postępowań administracyjnych.

30.01.2019 oraz 05.02.2019 – przedstawienie przez spółkę Plan&Bud Kart Przekazania Odpadów, które mają stanowić potwierdzenie wykonania obowiązku usunięcia odpadów z ww. terenu.

06.06.2019 – w związku ze złożonym przez spółkę Plan&Bud wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, Urząd Marszałkowski zwrócił się z wnioskiem o udzielenie informacji w przedmiotowym zakresie.

16.02.2019 – tut. organ poinformował Urząd Marszałkowski, że decyzja nakazująca usunięcie odpadów jest ostateczna i podlega wykonaniu oraz, że do dnia 16.02.2019 r, nie wpłynęło zawiadomienie spółki o wykonaniu obowiązku usunięcia odpadów.

13.02.2019 – zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o sprawdzenie poprawności przedstawionych przez spółkę Kart Przekazania Odpadów.

19.03.2019 – tut. Organ wystawił tytuł wykonawczy oraz postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia, w maksymalnie możliwej wysokości tj. 50 000 zł. Postanowienie o nałożeniu grzywny zostało zaskarżone do SKO. SKO  postanowieniem z dnia 14.05.2019 r. uchyliło zaskarżone postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Do tytułu wykonawczego spółka wniosła zarzuty, które tut. organ postanowieniem z dnia 23.04.2019 r. odrzucił. Na postanowienie w sprawie odrzucenia zarzutów spółka wniosła zażalenie do SKO. Do dnia dzisiejszego nie ma rozstrzygnięcia SKO.

20.03.2019 –  Pismo WIOŚ do Prezydenta  informujące o wynikach przeprowadzonej kontroli oraz wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej z tytułu przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia.

25.04.2019 – Spółka poinformowała, że wywiązała się z obowiązku usunięcia odpadów, w związku z czym wyznaczono kontrolę na dzień 04.06.2019 r.

13.05.2019 –  nie mając odpowiedzi od WIOŚ w zakresie przekazanych do weryfikacji kart przekazania odpadów, ponownie wystąpiliśmy z prośbą o sprawdzenie, w ramach posiadanych kompetencji, przesłanych wcześniej kart.

14.05.2019 – Wystąpienie do Prokurator Rejonowej z wnioskiem o udzielenie informacji czy prowadzone jest postępowanie ws. przepływów środków finansowych w spółce Plan&Bud. Ewentualne informacje mogłyby pomóc w przypadku windykacji należności względem miasta.

27.05.2019 – Spółka wystąpiła do tut. organu z wnioskiem o potwierdzenie faktu usunięcia odpadów. W odpowiedzi spółka została poinformowana, że karty przekazania odpadów zostały przesłane do WIOŚ celem sprawdzenia poprawności oraz, że dalsze kroki będą uzależnione od informacji uzyskanych od WIOŚ.

04.06.2019 – przedstawiciele tut. organu przeprowadzili kontrolę na terenie wyrobiska.

14.06.2019 –  WIOŚ w Łodzi poinformował o wynikach analizy przekazanych Kart Przekazania Odpadów.

24.06.2019 – zawiadomienie- właściciele przedmiotowych działek zostali poinformowani o planowanej kontroli

28.06.2019 – zawiadomienie do KPP w Pabianicach o możliwości popełnienie wykroczenia przez FHU Kinga Filipczak – podmiot, który wystawił karty przekazania odpadów nie posiadając aktualnego wpisu do CEIDG

01.07.2019 – postanowienie SKO ws. uchylenia postanowienia Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 23.04.2019 odrzucającego zarzuty spółki Plan&Bud do tytułu wykonawczego.

08.07.2019 – pismo do Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Marszałkowskiego o planowanej kontroli

08.07.2019 – pismo do KPP w Pabianicach z prośbą o udzielenie asysty podczas planowanej kontroli.

08.07.2019  – poinformowanie Prokuratora o planowanej kontroli

08.07.2019  – pismo  do WIOŚ-u w Łodzi z prośbą o udział w czynnościach kontrolnych

19.07.2019 – pismo do WIOŚ-u w Łodzi wskazujące wątpliwości co do autentyczności przekazanych kart przekazania odpadów.

25.06.2019 – (data wpływu 05.07.2019 r.) – Wystąpienie Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o udzielenie informacji czy postępowania w przedmiocie usunięcia odpadów z terenu przedmiotowych nieruchomości są zakończone – informacja niezbędna do przeprowadzenia przez Urząd Marszałkowski postępowania ws. naliczenia podwyższonej  opłaty za magazynowanie odpadów bez zezwolenia.

15.07.2019 – informacja, iż postępowania są w toku oraz o planowanej kontroli.

24.07.2019 – zawiadomienie KPP w Pabianicach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezesa Plan&Bud polegającego na fałszowaniu dokumentów w postaci kart przekazania odpadów

• sprawie działalności Marty B. na terenie wyrobiska przy ul. Nowowolskiej po przeprowadzonych kontrolach w terenie i stwierdzeniu nawożenia na teren rekultywowanego wyrobiska odpadów:

13.04.2016 – wszczęcie postępowania ws. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania tj. dz. nr ewid. 65/3, ul. Żwirowa, należącej do Marty B.

20.04.2016 oraz 15.06.2016 r. zwrócenie się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach z prośbą o udział we wspólnej kontroli. W wyniku kontroli w dniu 25.05.2016 oraz 07.07.2016, pismem z dnia 08.07.2016 PPIS w Pabianicach poinformował, iż nie stwierdzono zagrożenia epidemiologicznego.

W dniach:  25.05.2016 r., 07.07.2016 r., 10.10.2016 r., 16.01.2017 r. celem zebrania materiału dowodowego tut. organ przeprowadził kontrole/wizje w terenie  potwierdzające deponowanie odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.

12.05.2017 – decyzja Prezydenta Miasta Pabianic nakazująca Marcie B. usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego w terminie do dnia 30.07.2017r.

13.11.2017 – kontrola w terenie w celu potwierdzenia niewykonania obowiązku nałożonego ww. decyzją.

29.08.2017 – wystawienie upomnienia dla  Marty B. Czynność niezbędna, aby móc wszcząć postępowanie egzekucyjne.

13.11.2017 – wraz z wystawieniem tytułu wykonawczego dla Marty B. zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne obowiązku o charakterze niepieniężnym (tj. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania).

13.11.2017 – postanowienie Prezydenta Miasta Pabianic o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia, w maksymalnej możliwej wysokości –  10 000 zł.

20.12.2017 – wniesienie przez  Martę B. odwołania od ww. postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

21.12.2017 – przekazanie do Starostwa Powiatowego w Pabianicach  akt dot. prowadzonego przez Prezydenta Miasta Pabianic postępowania egzekucyjnego. Przedmiotowe akta są niezbędne do prowadzenia przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach postępowania ws. rekultywacji  dz. nr ewid. 65/3, ul. Żwirowa

11.04.2018 – wydanie przez SKO postanowienia, które  utrzymało w mocy postanowienie o nałożeniu grzywny. Sprawa egzekucji należności pieniężnej jest w toku.

15.10.2018 – postanowienie o nałożeniu kolejnej grzywny w celu przymuszenia również w maksymalnej możliwej wysokości tj. 10 000 zł.

21.11.2018 – postanowienie SKO, które utrzymało w mocy postanowienie o nałożeniu drugiej grzywny.

Marta B. wniosła skargę do WSA na ww. postanowienie SKO. Sprawa w toku.

13.03.2019 – pismo Marszałka Województwa informujące, iż Marta. B. złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz proszące o udzielenie informacji czy Marta B. wywiązała się z decyzji nakazującej usunięcie odpadów.

28.03.2019 – pismo Prezydenta do Urzędu Marszałkowskiego informujące o braku wywiązania się z obowiązku usunięcia odpadów, o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym oraz o odrębnym postępowaniu wobec Marty B. dotyczącym składowania odpadów na nieruchomości przy ul. Rypułtowickiej

25.04.2019 – Marta B. poinformowała, że wywiązała się z obowiązku usunięcia odpadów, w związku z czym wyznaczono kontrolę na dzień 04.06.2019 r.

27.05.2019 – Marta B. wystąpiła do tut. organu z wnioskiem o potwierdzenie faktu usunięcia odpadów. W odpowiedzi została poinformowana, że karty przekazania odpadów zostały przesłane do WIOŚ celem sprawdzenia poprawności oraz, że dalsze kroki będą uzależnione od informacji uzyskanych od WIOŚ.

04.06.2019 –  przedstawiciele tut. organu przeprowadzili kontrolę na terenie wyrobiska.

08.07.2019 – pismo do Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Marszałkowskiego o planowanej kontroli

08.07.2019 – pismo do KPP w Pabianicach z prośbą o udzielenie asysty podczas planowanej kontroli.

08.07.2019  – poinformowanie Prokuratora o planowanej kontroli

08.07.2019  – pismo  do WIOŚ-u w Łodzi z prośbą o udział w czynnościach kontrolnych

19.07.2019 – pismo do WIOŚ-u w Łodzi wskazujące wątpliwości co do autentyczności przekazanych kart przekazania odpadów.

25.06.2019 – (data wpływu 05.07.2019 r.) – Wystąpienie Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o udzielenie informacji czy postępowania w przedmiocie usunięcia odpadów z terenu przedmiotowych nieruchomości są zakończone – informacja niezbędna do przeprowadzenia przez Urząd Marszałkowski postępowania ws. naliczenia podwyższonej  opłaty za magazynowanie odpadów bez zezwolenia.

15.07.2019 – informacja, iż postępowania są w toku oraz o planowanej kontroli.

24.07.2019 r. zawiadomienie KPP w Pabianicach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezesa Plan&Bud polegającego na fałszowaniu dokumentów w postaci kart przekazania odpadów

18 komentarzy do “Po doniesieniu radnego PiS nie będziemy mieć prezydenta Grzegorza M. Prokuratura umorzyła śledztwo

 1. Się to pieniacz na zlecenie nazywa? Może jakieś sorry Panie Piotrze? Jak Pan go mówi et tecera?

  1. Anty Armani jedyne sorry to się należy mieszkańcom za lata bezczynności. Że czynności Prokuratury spowodowały Pawle gwałtowne zagęszczenie ruchów to tylko zdaje się z korzyścią dla mieszkańców prawda ? Szkoda mnie tylko jednej sympatycznej Pani na która zwalono całą robotę w tej sprawie.

  1. ale nie musi taka być, to wlaśnie sie dzieje przez takich typków. kampania pis zawsze opierala się na opluwaniu konkurentów politycznych

   1. Co ma wspólnego z kampanią śledztwo prowadzone od początku tego roku w sprawie urzędników z urzędu miasta ? Urzędnicy i ich szef Mackiewicz w tych wyborach nie startują. Typki biegają po mieście i niszczą materiały wyborcze pisu. Bez przeczytania artykuł plujesz jadem niesmak a oskarżasz innych.

    1. a to ma wspólnego, że przed wyborami nagle piotr r. jest bardzo aktywny w atakowaniu przeciwników , szczególnie z opozycji, stosuje taką samą metodę co jego guru w Warszawie, pomawianie i szkalowanie bez dowodów, ważne że narobiłem syfu i info pójdzie w świat, a tamci niech się tłumaczą

     1. Spraw Nowowolskiej w mediach pojawiła się na początku 2018 roku. To co sie tam dzieje trwa o wiele dłużej. Nikt nie bronił kontaktu z mieszkańcami przedstawicielom władzy. Dokumenty dot. Nowowolskiej zostały zebrane i dostarczone przez mieszkańców na jesień 2018 . Tak samo jak emisja programu (kolejnego). W oparciu o przekazane materiały złożono zawiadomienie również na jesień 2018 (rozumiem, że dokumenty przekazane przez mieszkańców ,zbierane przez klika lat należało wzorem pabianickich standardów wrzucić do niszczarki ? ) Na wiosnę 2019 prokuratura wszczęła śledztwo (mogła wydać postanowienie o odmowie wszczęcia, jednak tego nie uczyniła) , które umorzyła teraz. I co tu przepraszam jest przed i w związku z wyborami ? Jedynie materiał Anity Gargas ? Prezydent miał parę ładnych lat na poważne zajęcie sie tematem jednak sprawa ruszyła z kopyta dopiero kiedy prokuratura zajęła się ta sprawą. Może warto również opublikować dla równowagi materiały zebrane przez mieszkańców ?

 2. tak to jest jak mali ludzie dostaną , wg nich oczywiście, trochę władzy , tępota i głupota, pan piotr r. robi taką małomiasteczkową kampanię

  1. Małomiasteczkowy to jest ten jakże spektakularny komentarz. Najwyraźniej jakie miasto taka farma trolli.

   1. panie piotrze R. – prawda boli ? nagle pospolite ruszenie, przez cały czas szaraki robią to co góra z Warszawy karze, a teraz pokazówka indywidualności , to już są jaja panie małomiasteczkowy radny

   2. cd…. panie radny , cieszyłbym się gdyby pan przez całą swą kadencję tak ” dbał ” o dobro małomiasteczkowych, przecież to oni pana wybrali- no cóż takie są uroki demokracji , ze radnym może zostać każdy , a nie wielka pokazówa przed wyborami , jaka ta opozycja zła i niedobra, rozkazy z góry przyszły ?

    1. Interesująca próba nawiązania do pracy radnego ? Wdaje sie, że choćby przez pryzmat dokonań radnych z miejskiego łańcucha pokarmowego akurat moja praca i zaangażowanie wypada całkiem znośnie. Jakoś nie przypominam sobie jakiś sukcesów radnych z “drużyny “przeciwnej. Zechce Pan wyliczyć i opisać zakres wykonanych pracy ? Oczywiście z podziałem na czynności wykonane w ramach pracy świadczonej z tytułu umowy o pracę na rzecz UM za co owi sukcesowicze pobierają przecież pensję oraz na prace wykonaną w ramach otrzymywanej diety, która notabene jest przecież rekompensatą za zarobek potrącony przez pracodawcę za zwolnienie z pracy w związku z wykonywaniem obowiązków radnego ? Do dzieła czas na lans inowrocławska szkoło dialogu

     1. nie mam zamiaru dać się wciągnąć do bezsensownej dysputy o tym co zrobili / nie zrobili Pana przeciwnicy z innej opcji politycznej, ma ona na celu tylko ukazanie bezczynności w/w, oczywiście wg . Pana…., tak dla przypomnienia : 1) na portalu samorządowym ma Pan tylko 18 % zadowolonych z Pana pracy , przeciw 82 %, coś to chyba znaczy , nawet poziom ” znośny ” jak Pan to sam ujął , to trochę zawyżona samoocena; 2) głosowało na Pana tylko 315 osób z Pana okręgu wyborczego- du.y nie urywa, to +- mieszkańcy 2,3 bloków, rzeczywiście ma Pan powód do zadowolenia, , życzę dobrego samopoczucia z w/w powodów

      1. Brak zamiaru jakoś mnie specjalnie nie dziwi wszak skromna prośba o wymierne kryteria oceny burzy założenia dialogu i odwraca cały chytry plan do góry nogami a może jednak pokusi o woltę wobec swoich mocodawców? Portal samorządowy , uśmiałem się . Poważnie ? Ma Pan na myśli ten portal gdzie 4 smsy budują 80% poparcie ? Pokazać jak to działa ? Wynik wyborczy jako ocena pracy radnego dobre sobie. To jak Pan sie odniesie do wyników nowych radnych o których świat nie słyszał i nie mieli okazji pokazać się z jakiejkolwiek strony ? Zdaje się znów będzie bolało. Wynik wyborów w mieście gdzie mało kto jest zainteresowany treścią (co pokazują tak liczne przypadki zamieszczania komentarzy pod wpływem tytułu. Portale, FB itp. ) jest efektem głsowania na wizerunek. Ten z pewnością mógłby być lepszy gdyby mnie było stać na prowadzenie profilu na FB za 30tyś złotych z publicznej kasy. Kreowanie wizerunku daje wyborcom postać papierowego królewicza z bajki, którego autentyczność często umiera kiedy makijażystka, fryzjer i specjalista czy szpenio od pijaru już odebrali wypłatę. Wtedy czar pryska i księciunio okazuje się pusty jak plac budowy przy docieplanych pabianickich szkołach. Co do ilości wyborców to cieszy mnie, że mogę postawić na jakość zamiast ilości. Przynajmniej mogę się cieszyć, że grupa osób ceni mnie za to jaki jestem a nie za to jak mnie ktoś namalował. Niestety dalszą konwersację uważam za bezcelową. Dla Pana to praca dla mnie chwila relaksu, którą dalej zamierzam wykorzystać inaczej. Więc proszę się nie podniecać brakiem moich kolejnych wypowiedzi. Nie ja Pana zatrudniam więc nie ja będę Panu dostarczał pracy. No chyba, że mnie Pan zaskoczy jakąś wyjątkową niesubordynacją wobec stawianych przed Panem celów.

       1. cieszę się ,że praca radnego to dla Pana relaks, być może z tego wynika jakość jaką Pan prezentuje, cieszę się tak, że bardzo, uśmiał się Pan kiedy wspomniałem o portalu samorządowym, dla mnie i dla wielu Pabianiczan to ważne , że z taką lekkością i lekceważeniem traktuje Pan mieszkańców naszego miasta, może dla Pana portal samorządowy to mało znaczący temat , ale jest on odwiedzany przeważnie przez zainteresowanych, a są to Pabianiczanie, z których Pan otwarcie teraz szydzi, …. nawet podczas naszej konwersacji odbiega Pan od tematów ( co nie dziwi jak się nie ma nic ciekawego do powiedzenia ) i bardzo sprawnie przechodzi do opluwania i pomawiania przeciwników z KO, wypominki ,że ktoś coś , za ile i za kogo pieniądze , są nie na miejscu, ale właśnie taka jest wasza pisowska mentalność, nic dziwnego , przykład idzie z góry, życzę dalszego bumelowania w radzie miejskiej , dobrych pomysłów na tzw. aktywność i PR przed samymi wyborami i proszę pamiętać , że radnym się nie jest na wieki , radnym się bywa

        1. @mki, szacunek za tracenie czasu na wymianę myśli z tym prostakiem (co wielokrotnie udowodnił swoją pisaniną). Wszak z góry wiadomo, jakich użyje on argumentów. Coś mu się nie podobało, to od razu z Inowrocławiem wyjechał, co było że-nu-ją-co głupie. PiS to zdecydowanie stan umysłu.

      2. Ciekawe. Kilka dni temu redaktor z konkurencyjnego portalu napisał mi, że wynik żony Rąkowskiego (chyba 292 głosy), to bardzo dobry wynik i zarzucił mi kłamstwo. Tak na marginesie to mam wrażenie, że jest to portal prowadzony przez KKR i rzeczy, które są prawdziwe, ale demaskują ich to nie opublikują – nawet w komentarzach.

Comments are closed.