PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Alimenty na rzecz byłego małżonka

Kiedy rozwiedziony małżonek może żądać alimentów na swoją rzecz? W jaki sposób można żądać alimentów od byłego małżonka?

W jednym z ostatnich artykułów cyklu „Prawo bliżej Ciebie” poruszyłem temat rozwodu – opisałem wówczas zarówno przesłanki uzasadniające żądanie rozwiązania małżeństwa, jak i przebieg związanego z tym postępowania sądowego.
Z rozwodem wiąże się jednak nie tylko samo formalne zakończenie małżeństwa, lecz także ewentualna możliwość żądania alimentów od drugiego z małżonków.

Kiedy zatem rozwiedziony małżonek może żądać alimentów na swoją rzecz? Przede wszystkim trzeba przypomnieć, że sąd, orzekając rozwód, rozstrzyga też, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Tylko na zgodny wniosek małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Tak więc w wypadku podniesienia w procesie rozwodowym żądania orzeczenia winy, sąd może orzec rozwód z wyłącznej winy męża, z wyłącznej winy żony albo z winy obojga małżonków. Orzeczenie o winie otwiera w istocie drogę do dochodzenia alimentów od drugiego z małżonków.

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku, może żądać alimentów od drugiego małżonka (powtórzenie). „Niedostatek” jest to sytuacja, w której małżonek niewinny nie może zaspokoić w całości lub w części swoich usprawiedliwionych potrzeb. Ocena niedostatku następuje zazwyczaj poprzez porównanie kondycji ekonomicznej obojga byłych małżonków. Tak więc zakres i wysokość obowiązku alimentacyjnego wyznaczać będą usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Jeżeli z kolei jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, to sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny zobowiązany jest do zapłaty alimentów na rzecz małżonka niewinnego, choćby ten nie znajdował się w niedostatku. Analiza sądu, czy doszło do „istotnego pogorszenia sytuacji materialnej” nie będzie w takim wypadku odnosiła się bezpośrednio do pojęcia „niedostatku”, ale będzie polegała na skonfrontowaniu powstałej w następstwie rozwodu sytuacji małżonka niewinnego z hipotetycznym stanem, w jakim znajdowałby się ten małżonek, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby małżonkowie kontynuowali wspólne pożycie.

Co istotne, obowiązek alimentacyjny na rzecz małżonka rozwiedzionego wygasa w razie zawarcia przez niego nowego małżeństwa. Jeżeli jednak zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności (np. poważna choroba, trwałe inwalidztwo) sąd przedłuży ten termin.

W jaki sposób można żądać alimentów od byłego małżonka? Takie roszczenie można sformułować w toku sprawy rozwodowej (np. w pozwie o rozwód) – wówczas już w samym wyroku rozwodowym sąd, po przeprowadzeniu stosownego postępowania dowodowego, może orzec odpowiednie alimenty. Można także wystąpić z pozwem o alimenty dopiero po uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód. Podkreślić trzeba, że alimenty zasądzone na rzecz rozwiedzionego małżonka mają charakter odrębny i niezależny od alimentów zasądzonych na rzecz dzieci – możliwa jest więc sytuacja, w której alimenty będą zasądzone zarówno na rzecz wspólnych dzieci rozwodzących się małżonków, jak i na rozwiedzionego małżonka.

         Adwokat Dawid Zakrzewski*

______________________________________________________________________

 

*Adwokat Dawid Zakrzewski, pabianiczanin, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi. Kilkuletnie doświadczenie w występowaniu przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi obecnie wykorzystuje w ramach własnych kancelarii adwokackich mieszczących w Pabianicach i w Łodzi. W swojej praktyce świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego.

 

Jeśli chcecie Państwo podpowiedzieć istotny temat do poruszenia na naszych łamach, piszcie na kontakt@pabianice.tv (w temacie: Prawo bliżej Ciebie).