PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Kara ograniczenia wolności

Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw.

Ostatnie artykuły cyklu „Prawo bliżej Ciebie” miały na celu przybliżenie, czym są i na czym polegają kary pozbawienia wolności  oraz grzywna. Ostatnią, nieopisaną jeszcze przeze mnie, z kar przewidzianych w części ogólnej Kodeksu karnym jest kara ograniczenia wolności (nazywana często powszechnie „pracami społecznymi”).

Kara ograniczenia wolności trwa co do zasady najkrócej miesiąc, a najdłużej dwa lata. Podobnie, jak karę pozbawienia wolności, sąd wymierza ją w wyroku skazującym w miesiącach i latach – w graniach zagrożenia przewidzianego w Kodeksie karny za dane przestępstwo. Kara ta także ma charakter terminowy, czyli nie może zostać orzeczona bez dokładnego, czasowego określenia jej wymiaru.

Ograniczenie wolności polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub na potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Wspomniany obowiązek i potrącenie orzeka się łącznie lub osobno – decyduje o tym każdorazowo sąd, kierując się wobec sprawcy dyrektywami wymiaru kary. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, a ponadto ma on obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. Z kolei potrącenie wynagrodzenia za pracę może być orzeczone wobec osoby zatrudnionej. Co jednak istotne, w okresie, na jaki zostało orzeczone potrącenie, skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.

Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego. Skazany ma obowiązek sumiennie wykonywać ciążące na nim obowiązki, a w miejscu pracy lub pobytu przestrzegać ustalonych zasad zachowania, porządku i dyscypliny.

Zasadniczo karę tego rodzaju wykonuje się w miejscu stałego pobytu lub zatrudnienia skazanego albo w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania. Nadzór nad realizacją kary oraz orzekanie w sprawach dotyczących jej wykonania należą już do sądu rejonowego, w którego okręgu jest wykonywana. Z kolei czynności związane z samym organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności oraz obowiązków nałożonych na skazanego wykonuje sądowy kurator zawodowy.

Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd co do zasady zarządza (obligatoryjnie – obowiązkowo), a w określonych wypadkach może zarządzić (fakultatywnie) wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. W razie gdy skazany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności. Jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Adwokat Dawid Zakrzewski*

______________________________________________________________________

*Adwokat Dawid Zakrzewski, pabianiczanin, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi. Kilkuletnie doświadczenie w występowaniu przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi obecnie wykorzystuje w ramach własnych kancelarii adwokackich mieszczących w Pabianicach i w Łodzi. W swojej praktyce świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego.

 

Jeśli chcecie Państwo podpowiedzieć istotny temat do poruszenia na naszych łamach, piszcie na kontakt@pabianice.tv (w temacie: Prawo bliżej Ciebie).