PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: ochrona środowiska a odpowiedzialność za wykroczenie

Co musi właściciel posesji? Co grozi za wyrzucanie odpadów na pole lub do lasu?

W ostatnim czasie w lokalnych mediach dominował temat segregowania śmieci oraz podwyżek z tytułu odprowadzania odpadów komunalnych. Jednocześnie poruszano jednak wątek związany z samym obowiązkiem składania tzw. deklaracji śmieciowych oraz konsekwencji wynikających z zaniechania tej powinności. Oprócz tego, kolejny raz mogliśmy przeczytać o ujawnionych przypadkach wyrzucania śmieci do lasów lub na pola.

Dlatego dzisiejszy artykuł odnosi się do konsekwencji karnych – wykroczeniowych związanych z takimi właśnie sytuacjami.

Obowiązek złożenia tzw. deklaracji śmieciowej uregulowany został w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j.), w szczególności w treści art. 6m ust. 1 i 2 tego aktu prawnego. I tak, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Naruszenie powyższego obowiązku może skutkować poniesieniem odpowiedzialności za wykroczenie. W związku bowiem z dość szerokim procederem uchylania się przez właścicieli nieruchomości od powinności składania deklaracji śmieciowych lub aktualizacji tych dokumentów, ustawodawca zdecydował się wprowadzić do wskazanej wcześniej ustawy art. 10 ust. 2b, który stanowi, że: „2b. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny”. Postępowanie w takiej sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Grzywna wymierzona przez sąd może opiewać zatem od 20 do nawet 5000 złotych – co jednak istotne, sprawa taka może zostać zakończona w postępowaniu mandatowym prowadzonym przez Policję lub np. straż miejską.

Często pojawia się również pytanie o odpowiedzialność sprawców w związku z wyrzucaniem śmieci, odpadów poza miejsca do tego wyznaczone (np. na pole lub do lasu). Definicje „odpadów” oraz „odpadów komunalnych” opisane zostały w art. 3 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.). Przez „odpady” rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany, zaś „odpady komunalne” oznaczają odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Karalne pozostaje zatem wyrzucanie na cudzy grunt polny kamieni, śmieci, padliny lub innych nieczystości (art. 154 § 2 Kodeksu wykroczeń) – z zagrożeniem karą grzywny do 1000 złotych albo karą nagany. Za wykroczenie z art. 162 § 1 Kodeksu wykroczeń odpowiada z kolei ten, kto wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las. W tym wypadku sprawca podlega karze grzywny (również od 20 do nawet 5 000 złotych) albo karze nagany. W razie popełnienia takiego wykroczenia można orzec nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Adwokat Dawid Zakrzewski*

______________________________________________________________________

*Adwokat Dawid Zakrzewski, pabianiczanin, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi. Kilkuletnie doświadczenie w występowaniu przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi obecnie wykorzystuje w ramach własnych kancelarii adwokackich mieszczących w Pabianicach i w Łodzi. W swojej praktyce świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego.

 

Jeśli chcecie Państwo podpowiedzieć istotny temat do poruszenia na naszych łamach, piszcie na kontakt@pabianice.tv (w temacie: Prawo bliżej Ciebie).