PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Rozwód w pigułce

Czym jest rozwód? Jakie są jego przesłanki? Czego dokładnie można domagać się przed sądem? Jak wygląda postępowanie w sprawie o rozwód i jak długo trwa? Jaki jest koszt?
Czym jest rozwód?

Jest to sądowy sposób rozwiązania małżeństwa. Z żądaniem rozwodu może wystąpić do sądu każdy z małżonków. Decyzja ta powinna jednak charakteryzować się pewnością, stanowczością i musi zostać poprzedzona dogłębnym przemyśleniem swojej sytuacji życiowej. Skutki rozwodu są doniosłe i nieodwracalne, oddziałują potem nie tylko na same relacje pomiędzy byłymi małżonkami, ale także na sytuację ich dzieci, rodzin, na wspólne sprawy majątkowe, a także na kwestię dalszego zamieszkiwania we wspólnym mieszkaniu.

Jakie są przesłanki rozwodu?

Podstawą orzeczenia rozwodu jest wystąpienie określonych przesłanek pozytywnych oraz nieistnienie kryteriów negatywnych. Do przesłanek pozytywnych zaliczamy zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. O zupełnym rozkładzie mówimy wtedy, gdy pomiędzy małżonkami jednocześnie ustały więzi psychiczne, gospodarcze oraz fizyczne. Trwałość rozkładu pożycia to brak widoków na utrzymanie małżeństwa – jest więc to pewnego rodzaju prognoza na przyszłość, z której ma wynikać, że pomiędzy małżonkami nie ma już szans na przywrócenie więzi.

Rozwód nie jest jednak dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub gdy z innych względów takie orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. żądanie rozwodu z małżonkiem nieuleczalnie chorym). Rozwodu nie może żądać małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo gdy odmowa zgody byłaby w danych okolicznościach sprzeczna ze społecznymi normami obyczajowymi i moralnymi.

Wystąpienie tych okoliczności bada sąd w trakcie sprawy rozwodowej. Jeżeli na podstawie przedstawionych dowodów dojdzie do przekonania, że są spełnione warunki pozytywne i nie występują przesłanki negatywne, orzeknie wówczas rozwód. W wypadku pojawienia się jednak kryteriów wyłączających możliwość rozwiązania małżeństwa, sąd oddali takie powództwo.

Czego dokładnie można domagać się przed sądem?

Małżonek występujący z żądaniem rozwodu dochodzi przede wszystkim rozwiązania małżeństwa. Może on jednak wnosić o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy drugiego z małżonków. Rozwód z orzeczeniem winy dotyczy przede wszystkim tych sytuacji, gdy przyczyną rozkładu pożycia jest oczywiście naganne postępowanie drugiego z małżonków – obejmuje to najczęściej przypadki zdrady, stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej, uzależnienia od alkoholu, innych używek lub hazardu. Na zgodny wniosek małżonków sąd rozwodowy odstąpi jednak od orzekania o winie. Rozwodzący się małżonek może też w określonych sytuacjach żądać zasądzenia na swoją rzecz alimentów, jak i może wnosić o dokonanie przez sąd podziału majątku wspólnego. W wyjątkowych wypadkach, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, możliwy jest wniosek o eksmisję. W innych sytuacjach, gdy małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeknie o sposobie korzystania z lokalu przez czas wspólnego zamieszkiwania w nim rozwiedzionych stron.

Jak wygląda postępowanie w sprawie o rozwód i jak długo trwa?

Sądem rozwodowym jest sąd okręgowy. Właściwym w sprawie rozwodowej nie będzie zatem Sąd Rejonowy w Pabianicach – będzie to w większości przypadków Sąd Okręgowy w Łodzi. Po wniesieniu pozwu, gdy spełnione będą wszystkie wymagania formalne, sąd prześle jego odpis drugiemu z małżonków, wzywając go do zajęcia stanowiska procesowego. Następnie sąd skieruje sprawę na rozprawę i wyznaczy jej termin. W obecnych realiach czas oczekiwania na rozprawę to okres co najmniej kilku miesięcy. Nie zawsze jednak sprawę uda zakończyć się na jednej rozprawie, co będzie wiązało się z koniecznością jej odroczenia i wyznaczenia następnego terminu. Na rozprawie sąd rozwodowy przesłucha strony, zgłoszonych świadków oraz przeprowadzi pozostałe dowody. Przed zamknięciem rozprawy strony będą mogły raz jeszcze zająć stanowisko i przedstawić swoje racje. Dalej sąd przystąpi do narady i w konsekwencji wyda wyrok rozwodowy.

Jaki jest koszt rozwodu?

Pozew o rozwód wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem pokrycia opłaty sądowej w kwocie 600 złotych. Strona korzystająca w sprawie z pomocy adwokata lub radcy prawnego, przygotowując się do rozwodu, powinna też uwzględnić wynagrodzenie pełnomocnika. Jest ono ustalane indywidualnie i zależy w głównej mierze od stopnia skomplikowania stanu faktycznego. Gdy w sprawie zajdzie konieczność uzyskania ekspertyz biegłych sądowych, na przykład z zakresu psychologii (dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci i nie mogą porozumieć się co do kwestii opieki) lub rzeczoznawstwa (w wypadku podziału majątku), należy liczyć się też z koniecznością pokrycia wydatków związanych z przeprowadzoną opinią.

                                                                                                                   Adwokat Dawid Zakrzewski*

______________________________________________________________________

 

*Adwokat Dawid Zakrzewski, pabianiczanin, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi. Kilkuletnie doświadczenie w występowaniu przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi obecnie wykorzystuje w ramach własnych kancelarii adwokackich mieszczących w Pabianicach i w Łodzi. W swojej praktyce świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego.

 

Jeśli chcecie Państwo podpowiedzieć istotny temat do poruszenia na naszych łamach, piszcie na kontakt@pabianice.tv (w temacie: Prawo bliżej Ciebie).