PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Sąd elektroniczny – o czym powinien pamiętać pozwany

Przede wszystkim należy odbierać korespondencję z poczty. Nie bagatelizujmy zostawionego w naszych skrzynkach awizo, w szczególności powtórnego.

Ostatnio coraz częściej zdarza się, kiedy ktoś opowiada, że sam lub też osoba mu bliska została „skazana na zapłatę przez sąd elektroniczny i ma teraz na głowie komornika”. Nie jest może to do końca pojęcie precyzyjne i stanowi tylko pewien skrót myślowy, ale rzeczywiście w naszym systemie prawnym, w ramach postępowania cywilnego, istnieje sąd, który rozpoznaje sprawy „przez Internet”. Z tego trybu, nazwanego elektronicznym postępowaniem upominawczym, korzystają najczęściej tacy wierzyciele, jak banki, firmy kredytowo – pożyczkowe oraz duże fundusze.

Sądem, który orzeka w sprawach rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, jest Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny. Sprawy rozpoznawane w tym trybie rozstrzygane są nakazem zapłaty. Kiedy sąd wyda taki nakaz zapłaty? Gdy sprawa dotyczy zapłaty określonej kwoty pieniężnej, wymagalnej (czyli możliwej do dochodzenia przed sądem), w okresie trzech lat przed wniesieniem pozwu, oraz gdy doręczenie nakazu zapłaty pozwanemu ma nastąpić na terenie kraju. Co istotne, w tym postępowaniu rozpoznawane są sprawy o zapłatę, niezależnie od wysokości dochodzonej kwoty.

Osoby zgłaszające się do kancelarii z nakazami zapłaty, które otrzymali w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wskazują przede wszystkim na to, że albo w ogóle nie wiedzą, czego dotyczyć ma zasądzona od nich kwota lub że nigdy nie brali pożyczek lub kredytów opisanych w pozwie albo – że roszczenie stwierdzone tym nakazem pochodzi sprzed wielu lat i zostało już dawno spłacone. Zdziwienie pozwanych budzi również to, dlaczego sąd wydał jakieś orzeczenie zasądzające bez zapoznania się ze stanowiskiem drugiej strony, bez przeprowadzenia rozprawy i w końcu nawet bez dowodów.

Jest to jednak normalna procedura zgodna z obowiązującymi przepisami.
Etap upominawczy wiąże się właśnie z tym, że sąd rozpoznając sprawę nie sprawdza dowodów wskazanych przez powoda, a ogranicza się tylko do oceny przytoczonych przez niego twierdzeń w pozwie. W tym postępowaniu sąd nie zapoznaje się również ze stanowiskiem pozwanego i nie przeprowadza rozprawy – dlatego tak ważnym jest prawidłowe zaskarżenie doręczonego nakazu zapłaty, jeżeli nie zgadzamy się z jego treścią.

Przede wszystkim należy odbierać korespondencję z poczty. Nie bagatelizujmy zostawionego w naszych skrzynkach awizo, w szczególności powtórnego. Nie odbierając listów urzędowych na pewno nie unikniemy negatywnych konsekwencji prawnych, zwłaszcza że może być to właśnie nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jaki jest skutek nieodebrania takiego nakazu zapłaty? Jeżeli jego doręczenie nastąpiło pod nasz adres ujawniony w rejestrze PESEL, a my nie podjęliśmy korespondencji po dwukrotnej awizacji – nakaz zapłaty uznaje się za doręczony. Oznacza to, że upływie terminu do zaskarżenia tego orzeczenia stanie się ono prawomocnie, następnie sąd nada klauzulę wykonalności, a wierzyciel prędzej czy później skieruje je do egzekucji komorniczej.

Aby skutecznie zaskarżyć nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym należy w terminie dwóch tygodni od dnia jego doręczenia wnieść sprzeciw. Sprzeciw złożyć trzeba do sądu, który wydał nakaz zapłaty (czyli w tym wypadku do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny). Dla zachowania tego terminu wystarczającym jest nadanie go na poczcie (co istotne – chodzi tu tylko o Pocztę Polską S.A.). Sprzeciw możemy wnieść na urzędowym formularzu (dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub możemy sporządzić go samodzielnie w formie pisemnej). W jego treści powinniśmy wskazać, czy zaskarżamy nakaz zapłaty w całości, czy w części (np. nie zgadzamy się jedynie z częścią żądania albo z jednym z kilku żądań), a także przedstawić zarzuty procesowe (np. zarzut potrącenia). Powinniśmy jeszcze podać wszystkie nasze twierdzenia oraz wskazać dowody stwierdzające opisane przez nas fakty (np. dokumenty, świadków lub biegłych).

Prawidłowe wniesienie sprzeciwu skutkować będzie tym, że nakaz zapłaty utraci moc. To oznacza, że sprawa zostanie przekazana do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego (w stosunku do osób z Pabianic będzie to najczęściej Sąd Rejonowy w Pabianicach I Wydział Cywilny lub – jeżeli pozew dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej – może być to Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Wydział Gospodarczy). Sprawa zostanie następnie rozpoznana „od początku”, na zasadach ogólnych, gdzie powód będzie zobowiązany do przedstawienia dowodów, na które się powołuje, a pozwany będzie mógł podjąć skuteczną obronę i przedstawić swoje stanowisko na rozprawie.

                                                                                                             Adwokat Dawid Zakrzewski*

SŁOWNIK WAŻNYCH POJĘĆ

WYROK – podstawowa forma merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy poddanej pod sąd, jego wydanie co do zasady kończy postępowanie w danej instancji sądowej, najistotniejszą część wyroku stanowi jego sentencja – jest to część rozstrzygająca.

NAKAZ ZAPŁATY – rozstrzygnięcie sądu, które może być wydane w sprawie cywilnej, gdy powód (wierzyciel) dochodzi roszczenia pieniężnego. Nakazuje ono pozwanemu (dłużnikowi), by w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia zaspokoił w całości żądanie powoda wraz z kosztami albo wniósł w tym terminie odpowiedni środek zaskarżenia (np. sprzeciw). Nakaz, którego nie zaskarżono, ma skutki prawomocnego wyroku.

 


 

*Adwokat Dawid Zakrzewski, pabianiczanin, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi. Kilkuletnie doświadczenie w występowaniu przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi obecnie wykorzystuje w ramach własnych kancelarii adwokackich mieszczących w Pabianicach i w Łodzi. W swojej praktyce świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego.

 

Jeśli chcecie Państwo podpowiedzieć istotny temat do poruszenia na naszych łamach, piszcie na kontakt@pabianice.tv (w temacie: Prawo bliżej ciebie).