PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Warunkowe umorzenie postepowania karnego

Postępowanie karne na etapie sądowym nie zawsze musi zakończyć się wydaniem wyroku skazującego lub uniewinniającego oskarżonego.

W określonych sytuacjach możliwe jest  że sprawca nawet gdy dopuścił się zarzucanego mu przestępstwa, to wskutek zaistnienia pewnych okoliczności nie zostanie skazany i nie zostanie mu wymierzona kara – sąd może poprzestać wtedy na warunkowym umorzeniu postępowania karnego na odpowiedni okres próby (ma być to swego rodzaju „druga szansa”).

Jakie są przesłanki warunkowego umorzenia postępowania karnego?

Jeżeli chodzi o przesłanki pozytywne, które muszą został spełnione, aby sąd mógł skorzystać z takiego sposobu zakończenia postępowania, należy wśród nich wymienić:

a) winę i społeczną szkodliwość popełnionego czynu, które nie mogą być znaczne,
b) okoliczności jego popełnienia, które z kolei nie mogą budzić wątpliwości, a także:
c) postawę sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia, które będą uzasadniać przypuszczenie, iż pomimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności że nie popełni przestępstwa.

Warunkowego umorzenia nie stosuje się jednak do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania?

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę. Można także nałożyć na sprawcę inne, określone powinności (np. powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających lub poddania się terapii uzależnień), a ponadto orzec świadczenie pieniężne lub zakaz prowadzenia pojazdów do lat 2.

Czy i kiedy sąd może podjąć warunkowo umorzone postępowanie?

Wydanie wyroku warunkowo umarzającego nie zamyka jeszcze wiążąco sprawy. W okresie próby oraz w ciągu jeszcze 6 miesięcy od zakończenia tego czasu możliwe jest podjęcie postepowania. Rozstrzyga o tym sąd i następuje to obowiązkowo wtedy, gdy sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany. Może to nastąpić fakultatywnie, gdy sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił przestępstwo inne niż to, którego dotyczy warunkowe umorzenie, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody. Sąd podejmuje jednak postępowanie karne, jeżeli wymienione w poprzednim zdaniu okoliczności zaistnieją po udzieleniu sprawcy pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy. Podjęcie postępowania karnego jest możliwe jeszcze w tej sytuacji, gdy sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

Adwokat Dawid Zakrzewski*

______________________________________________________________________

*Adwokat Dawid Zakrzewski, pabianiczanin, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi. Kilkuletnie doświadczenie w występowaniu przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi obecnie wykorzystuje w ramach własnych kancelarii adwokackich mieszczących w Pabianicach i w Łodzi. W swojej praktyce świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego.

 

Jeśli chcecie Państwo podpowiedzieć istotny temat do poruszenia na naszych łamach, piszcie na kontakt@pabianice.tv (w temacie: Prawo bliżej Ciebie).