PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Zakupy w Internecie, cz.1 – możliwość zwrotu towaru

Warto pamiętać też, że sprzedawca nie może wyłączyć lub ograniczyć prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Kupowanie rzeczy w Internecie jest coraz bardziej powszechne i stanowi wręcz codzienność dla użytkowników sieci. Często jednak po zakupie nabywca dochodzi do wniosku, że nabyty towar nie jest potrzebny, nie podoba mu się lub po prostu nie jest taki, jakiego oczekiwał. Nie chodzi tu jednak o rzecz, która jest uszkodzona lub ma inne wady uniemożliwiające korzystanie z niej w sposób zgodny z przeznaczeniem – tę problematykę odrębnie regulują przepisy dotyczące rękojmi i gwarancji, co było już opisane we wcześniejszym odcinku cyklu „Prawo bliżej Ciebie”, pt. „Reklamacja – najczęstsze problemy kupującego”.

Czy można zatem zwrócić towar kupiony przez Internet?

Co do zasady tak, przy czym szczegółowo tę kwestię reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Dotyczy ona jedynie obrotu konsumenckiego, czyli takich transakcji, które są dokonywane pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Przedsiębiorca to podmiot, który sprzedaje rzecz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – potocznie mówiąc, jest to osoba, która prowadzi firmę i która w tym zakresie prowadzi sprzedaż. Konsument to z kolei osoba nabywająca towar poza prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Wspomniana ustawa i wynikające z niej zasady nie będą zatem znajdowały zastosowania do rzeczy kupionych „na firmę”, które potem w rzeczywistości wykorzystywane są tylko w celach prywatnych (najczęściej są to komputery, drukarki, czy telefony).

W chwili zakupu towaru pomiędzy sprzedawcą a kupującym konsumentem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli kupno nastąpiło w Internecie, to taka umowa jest traktowana jako „umowa zawarta na odległość”. To z kolei wiąże się z określonymi, dalszymi uprawnieniami ustawowymi. Najistotniejszym z nich jest prawo odstąpienia od umowy. Jego realizacja polega na tym, że konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Następuje to poprzez złożenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia drogą elektroniczną, konsument może także w ten sposób skutecznie skorzystać z przysługującego mu uprawnienia. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

W jaki sposób obliczyć 14 dniowy termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy? Dla umów, w wykonaniu których sprzedawca ma wydać rzecz konsumentowi, termin ten rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik (czyli np. od daty odebrania przesyłki).

Jakie są skutki złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość? W takim wypadku umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. Na konsumencie spoczywa jednak obowiązek niezwłocznego zwrotu towaru – powinno to nastąpić nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczającym jest odesłanie towaru do sprzedawcy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (tj. opłatę za przesłanie paczki). Należy jednak zasygnalizować, że konsument bierze na siebie również odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, które jest wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza normalne, zwykłe sprawdzenie nabytej własności.

Sprzedawca powinien z kolei niezwłocznie, nie później niż w czasie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane płatności poniesione w związku z zakupem, w tym także koszty dostarczenia rzeczy kupującemu (tj. zwrot za przesyłkę przy zakupie). Przedsiębiorca dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Jeżeli jednak kupujący wybrał inną formę dostarczenia rzeczy, niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez sprzedawcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Warto pamiętać też, że sprzedawca nie może wyłączyć lub ograniczyć prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Umieszczenie takich klauzul na stronach internetowych, portalach sprzedażowych, w regulaminach albo w projektach umów wysyłanych na skrzynki mailowe klientów, skutkuje w przypadku sprzedaży konsumenckiej ich nieważnością. Konsument nie może także sam zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta, niż postanowienia ustawowe, są nieważne, a w ich miejsce i tak należy stosować przepisy rangi ustawowej.

    Adwokat Dawid Zakrzewski*

________________________________________________________________________

 

*Adwokat Dawid Zakrzewski, pabianiczanin, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi. Kilkuletnie doświadczenie w występowaniu przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi obecnie wykorzystuje w ramach własnych kancelarii adwokackich mieszczących w Pabianicach i w Łodzi. W swojej praktyce świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego.

Jeśli chcecie Państwo podpowiedzieć istotny temat do poruszenia na naszych łamach, piszcie na kontakt@pabianice.tv (w temacie: Prawo bliżej Ciebie).