FAKTY

Projekt termomodernizacji – pierwsza tura dialogu

200px-POL_Pabianice_COA.svg13 stycznia rozpocznie się I tura dialogu z potencjalnymi wykonawcami projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej gminy miejskiej Pabianice”. Obejmuje on kompleksowe przeprowadzenie termomodernizacji oraz wdrożenia systemu zarządzania energią w 13 budynkach użyteczności publicznej podległych miastu. Ma wartość ponad 21 mln zł netto. Samorząd przeprowadzi inwestycję wspólnie z partnerem prywatnym (w tzw. partnerstwie publiczno-prywatnym).
Powtórzona została ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Do tzw. dialogu konkurencyjnego zaproszono trzy podmioty: konsorcjum firm Warbud PPP2 oraz Warbud S.A i Warbud Vinci Facilities, konsorcjum firm Siemens oraz Siemens Finance, a także spółkę Cofely Services. W czasie dialogu ustalane będą kwestie techniczne, prawne i finansowe związane z inwestycją, m.in. pełny zakres robót, podział zadań i ryzyk między partnerami oraz minimalny gwarantowany poziom oszczędności, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Przekazywane informacje techniczne i handlowe są poufne. Na podstawie rozmów miasto opisze przedmiot zamówienia i zaprosi do składania ofert.
W formule partnerstwa publiczno-prywatnego pieniądze na realizację przedsięwzięcia w całości lub części wykłada prywatny inwestor (a nie budżet publiczny). W przygotowywanym projekcie zakłada się, że wynagrodzenie podmiotu prywatnego zostanie pokryte z uzyskanych dzięki termomodernizacji oszczędności. Projekt termomodernizacji planowany jest do realizacji w tzw. modelu hybrydowym, to znaczy wkład własny miasta stanowić będą środki unijne dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (projekt jest wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego). Czas trwania umowy o ppp szacowany jest na kilkanaście lat.