FAKTY

Uchwały-buble do poprawki

Wojewoda uznał, że dwie uchwały Rady Miejskiej zostały podjęte nielegalnie, bo radni weszli w kompetencje prezydenta.

Chodzi o uchwały z 15 września ub. roku, w których radni ustalili ceny dotyczące oddania Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w użytkowanie wieczyste nieruchomości z blokiem przy ul. Popławskiej 40. Wyznaczanie kwot leży w kompetencjach organu wykonawczego, czyli prezydenta, a nie uchwałodawczego (Rada Miejska). Projekty niezgodnych z Konstytucją uchwał przedłożył radnym pod głosowanie właśnie prezydent (z wykształcenia prawnik).

Wojewoda, jako organ nadzoru, zaskarżył uchwały w punktach określających warunki finansowe:
„Skoro ustawodawca konstytucyjny powołał organy stanowiące i wykonawcze, jako organy jednostek samorządu terytorialnego, to jako zasadę należy przyjąć, że przyznane ustawami kompetencje jednemu organowi gminy nie mogą być realizowane przez inne organy jednostki. W ocenie organu nadzoru regulacje zawarte w kwestionowanych zapisach należą do kompetencji organu wykonawczego tj. prezydenta miasta” – napisał w uzasadnieniu skargi wojewody Ireneusz Krześnicki, dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli ŁUW.

O wszczęciu przez organ nadzoru postępowania wyjaśniającego pisaliśmy w październiku. Radni ponownie głosować będą w przedmiotowej sprawie 12 stycznia.