FAKTY

Wojewoda napiętnował naszych radnych za działanie niezgodne z fundamentami demokracji

Rada Miejska niepotrzebnie użyła słowa “projekt”. Z opublikowanego 8 maja rozstrzygnięcia nadzorczego wynika, że doszło do złamania Konstytucji RP. 

Wojewoda Łódzki – jako organ nadzorczy – wziął pabianicką uchwałę pod lupę i stwierdził jej nieważność. Radni muszą się nią zająć jeszcze raz. Chodzi o uchwałę z końca marca br. „w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Pabianice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku”.

W rozstrzygnięciu wojewoda napisał, że uchwałę podjęto z naruszeniem przepisów (należało się powołać się na inne). „Jako podstawę wskazano art. 39 ust. 5 i 5a ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z przywołanymi przepisami, rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych (…) Wskazane przepisy nie dają gminie podstawy do podjęcia uchwały w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych”.

Zbigniewa Raua nie przekonały wyjaśnienia przewodniczącego Krzysztofa Rąkowskiego, który tłumaczył, że w podanej podstawie prawnej nie ma wprost zakazu podejmowania tego typu uchwały. Poza tym był to jedynie projekt – przyjęty właśnie po to, by móc go przedstawić do zaopiniowania kuratorium.

Wojewoda poucza naszych samorządowców: „Odnosząc się do wyjaśnień udzielonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pabianicach należy podkreślić, że mając na uwadze art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każde działanie władzy publicznej powinno znajdować uzasadnienie w przepisie aktu prawnego wyższego rzędu. Organy władzy publicznej nie mogą domniemywać swych kompetencji. Takie działanie należy uznać za niezgodne z fundamentami demokratycznego państwa prawa (…)”.

Co realnie wynika z tego rozstrzygnięcia (pełna treść tutaj) i jakie będą dalsze kroki Rady Miejskiej?

– Merytorycznie zastrzeżeń nie ma, nic się dla rodziców uczniów nie zmieni. Na najbliższej sesji radni podejmą tę samą uchwałę w innym brzmieniu – po prostu bez słowa „projekt”… Ponadto mamy pozytywną opinię kuratorium, otrzymaliśmy ją kilka dni przed wydaniem rozstrzygnięcia. Nie będziemy go zaskarżać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, prościej i szybciej będzie podjąć tę uchwałę na nowo – wyjaśnia Waldemar Boryń, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM.

Z przegłosowaniem uchwały nie powinno być problemu: Rada Miejska w Pabianicach liczy 23 osoby – większość stanowi proprezydencki Koalicyjny Klub Radnych (17 mandatów), pozostałe “sześć rąk” należy do klubu Prawa i Sprawiedliwości.