FAKTY

7 milionów więcej dla miejskiej ciepłowni na redukcję zanieczyszczeń

Specjalne urządzenia są konieczne, aby spełnić nowe wymogi dotyczące ochrony środowiska.

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został podpisany aneks do umowy z 10 maja ub. roku na dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie instalacji odpylającej, instalacji odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie wymogów norm zakresu ochrony środowiska w instalacji Ciepłownia Miejska Konstantynowska w Pabianicach”. Ze strony spółki dokumenty podpisał Prezes ZEC Florian Wlaźlak. Zgodnie z ich treścią następuje zwiększenie wartości przyznanego dofinansowania w formie preferencyjnej pożyczki o kwotę 6.926.457 zł.

– Wzrost wynika przede wszystkim z faktu złożenia w postępowaniu przetargowym przez wykonawcę robót najkorzystniejszej oferty z wyższą niż spodziewana kwotą – mówi Krzysztof Mondzielewski, kierownik działu technicznego ZEC, zaangażowany w przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

Wartość uzyskanego ze strony NFOŚiGW wsparcia wzrośnie do kwoty 27.819.357 zł, co nadal stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Tym samym planowana wartość całkowita projektu będzie wynosić prawie 45,6 mln złotych. Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki.

Podpisanie dokumentów zwiększających wartość dofinansowania umożliwi zakończenie trwającego postępowania przetargowego. Celem realizowanego przez Zakład Energetyki Cieplnej projektu jest dostosowanie istniejącej instalacji redukcji zanieczyszczeń do mających obowiązywać – począwszy od 01.01.2023 roku – zaostrzonych norm. Musi zostać ograniczona emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla oraz pyłów.

(Fot. Marcin Mietlowski)

Tagi: