FAKTY

Ratusz chce pozyskać blisko 200 mln zł na dzielnicę przemysłową

Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja piąta – Rozwój stref przemysłowych.

Polski Ład – cd. starań. Oba wnioski dotyczą „dzielnicy przemysłowej”, czyli terenu, który w miejscowym planie zagospodarowania obejmuje obszar na północ od centrum miasta i przeznaczony jest pod działalność produkcyjno-przemysłową oraz usługową. Pierwszy obejmuje rozbudowę dotychczasowej i budowę nowej infrastruktury technicznej, m.in. dróg, oświetlenia, kanalizacji. Wskazany we wniosku obszar to 83,5 ha. Wartość zadania 70 000 000 zł.

W zakresie drugiego wniosku jest rozbudowa infrastruktury technicznej w celu umożliwienia dalszego rozwoju dzielnicy przemysłowej (117,5 ha). Wartość zadania 110 000 000 zł.

W tej edycji programu samorządy mogły złożyć maksymalnie dwa projekty na inwestycje w ramach rozwoju stref przemysłowych, o wartości do 100 i 250 mln zł. Możliwe jest pozyskanie dofinansowania do 98 proc.