FAKTY

Pożegnanie pani dyrektor. Bożena Bulzacka odchodzi na emeryturę

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Pabianicach odchodzi na emeryturę. Bożena Bulzacka w szkolnictwie specjalnym przepracowała 50 lat.

Dziś władze powiatu uroczyście pożegnały panią dyrektor. Otrzymała pamiątkową plakietę i kwiaty (na zdjęciu z wicestarostą Gabrielą Wenne-Błażyńską).

Starostwo z okazji przejścia zasłużonej nauczycielki na emeryturę opracowało jej biogram, który przedstawiamy niżej:

Bożena Bulzacka rozpoczęła  pracę 1 września 1970 r. jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Pabianicach, przy ul. W. Wasilewskiej. W kolejnym roku szkolnym pracowała jako nauczyciel w Szkole Podstawowej Specjalnej w Pabianicach.

W okresie od 31.08.1972 do 31.03.1990 Pani Bożena Bulzacka pracowała w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy Spółdzielni Inwalidów im. J. Dąbrowskiego jako nauczyciel-wychowawca, gdzie od 01.09.1988 r. pełniła funkcję dyrektora. Z dniem 01.04.1990 r. powierzono Pani Bożenie Bulzackiej funkcję dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego, która w grudniu 2003 r. stała się Zespołem Szkół nr 6 w Pabianicach, przy ul. Traugutta i którą kierowała do sierpnia 2005 r. Jednocześnie od 01.03.2005 do 31.08.2005 pełniła obowiązki dyrektora nowo powstałego Zespołu Szkół Nr 5 w Pabianicach, przy ul. Pułaskiego 32, z którym związana jest i pełni funkcję dyrektora do chwili obecnej.

Wszystkie działania Pani dyrektor przez cały okres pracy w zawodzie cechowała troska zarówno o uczniów, jak i pracowników szkoły. Powierzone obowiązki realizowała wyjątkowo sumiennie i wzorowo, doskonale sprawdzając się jako menadżer szkoły. Dzięki jej staraniom teren wokół szkoły jest funkcjonalnie zagospodarowany, wzbogacona została baza dydaktyczna placówki, likwidowane są bariery architektoniczne poprzez zbudowanie podjazdów, zamontowanie windy dla niepełnosprawnych, czy zaadaptowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych; doposażono również szkołę w projektory multimedialne.

Pani Bożena Bulzacka wspierała wszelkiego rodzaju programy profilaktyczne i działania na rzecz społeczności lokalnej, mające na celu zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także niesienie pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, np. poprzez współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie opieki nad tymi uczniami, uzyskiwanie pomocy PCK w formie dofinansowań do obiadów, paczek okolicznościowych dla uczniów, czy też daru w postaci specjalistycznego krzesła oraz materaca dla uczniów z niepełnosprawnością głęboką. Zabiegała także o pomoc parafii Najświętszej Marii Panny w Pabianicach w postaci dofinansowania do obiadów szkolnych i paczek okolicznościowych. Poprzez współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz Dziennym Ośrodkiem Adaptacyjnym integrowała absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy z lokalnym środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz umożliwiała im poznawanie działalności tych placówek, które mogły być alternatywą dla dalszego ich funkcjonowania. Poprzez aktywną współpracę z Cechem Rzemiosł Różnych pozyskiwała informacje o zakładach rzemieślniczych gotowych przyjąć uczniów na zajęcia praktyczne, analizując także rynek pracy w zakresie zapotrzebowania na nowe kierunki zawodowe. Współpracowała również z Izbą Rzemieślniczą w Łodzi w ramach organizacji egzaminów praktycznej nauki zawodu oraz z Powiatowym Urzędem Pracy, umożliwiając uczniom zapoznanie się z procedurami rejestracji w urzędzie, poznanie praw i obowiązków przysługujących absolwentowi oraz pozyskanie dofinansowań do szkoleń dla nauczycieli.

Podejmowane wspólnie z różnymi zakładami pracy działania owocowały możliwością poznania przez młodzież szkoły specjalnej różnych zawodów, pozyskania materiałów i surowców do ćwiczeń dydaktyczno – produkcyjnych, a także otrzymania pomocy finansowej w organizowanych konkursach, a przede wszystkim umożliwiły realizację zajęć z praktycznej nauki zawodu.

Pani Dyrektor wspierała uczniów w rozwijaniu zdolności artystycznych i sportowych. Dla wielu z nich uczestnictwo w takich zajęciach i konkursach było szansą odkrycia i ukierunkowania swojego talentu, co sprzyja budowaniu poczucia ich własnej wartości. Prowadziła szeroko zakrojoną działalność, skierowaną na zapobieganie i zwalczanie patologii wśród młodzieży, upowszechniała wiedzę o prawach ucznia. Organizowała cykliczne spotkania dla rodziców, m.in. z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie „wychowanie bez przemocy”, prelekcje dietetyka, współpracowała z Sądem Rejonowym w Pabianicach oraz ze Strażą Miejską, organizując spotkania tematyczne dla uczniów i ich rodziców. Ponadto pani Dyrektor aktywnie współpracowała z poradniami psychologiczno -pedagogicznymi, policją, Kuratorium Oświaty, nawiązywała kontakty z placówkami wspomagającymi rodzinę, tj. Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem, a także Fundacją „Rozweselamy smutne buzie”. Od kilku lat współpracowała również z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem, dzięki pomocy którego w bieżącym roku zakupiono pomoce do pracowni logopedycznej i sensorycznej.

Pani Bożena Bulzacka jako profesjonalista w dziedzinie szkolnictwa specjalnego cieszy się zaufaniem i autorytetem wśród grona pedagogicznego i całego środowiska lokalnego. Systematycznie doskonaląc swoje przygotowanie zawodowe, była ekspertem w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy oraz doradcą metodycznym w zakresie pedagogiki specjalnej.

W uznaniu za swoje dotychczasowe zasługi Pani Bożena Bulzacka została wielokrotnie nagrodzona i odznaczona przez różne instytucje społeczne, oświatowe i samorządowe. Na wymienienie zasługują przede wszystkim:

– otrzymany w 1993 r. Złoty Krzyż Zasługi

– w 2005 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej

– w 2020 r. Złoty Medal za Długoletnią Służbę

– dwukrotnie przyznane w 1998 oraz 2015 r. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej,

– a także Nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty przyznane w 1992r. i 1995r.

– Złota Odznaka ZNP otrzymana w 2019r.

– oraz coroczne nagrody Starosty Pabianickiego.

W 1993 r. po odznaczeniu pani Bożeny Bulzackiej Złotym Krzyżem Zasługi, uczennica redagującą gazetkę szkolną „Pomruk szkolny” przeprowadziła z panią Dyrektor krótką rozmowę, pytając m.in. jak zostać dyrektorem szkoły. Za najważniejsze pani Dyrektor uznała, że należy lubić swój zawód. I dziś wiemy, że ona swój zawód lubiła, całym swoim życiem zawodowym potwierdzała, że kochała swoją szkołę i młodzież, którą uczyła. I za tę miłość i poświęcenie serdecznie dziękujemy.