FAKTY

Teraz walczymy o miliony na przedszkole, szkołę i szpital. Na co jeszcze?

Pabianice złożyły 8 wniosków o dotację z drugiej transzy Funduszu Inwestycji Lokalnych. O przyznaniu wsparcia będzie decydowała komisja powołana przez premiera.

Niedawno pisaliśmy o podziale pierwszej transzy rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, mającego zamortyzować część strat spowodowanych epidemią. W tej puli pieniądze przeliczane były zgodnie z  algorytmem uwzględniającym realizowane inwestycje. Wystarczyło zatem we wniosku podać tylko numer konta. W drugim rozdaniu sytuacja wygląda inaczej. Napisać trzeba dużo więcej, a konkretnie: uzasadnić, w jaki sposób planowana inwestycja wypełnia podane kryteria. Wnioski oceni specjalna rządowa komisja, by przedstawić rekomendacje premierowi.

Zgodnie z rządową uchwałą kryteriów jest 8. To: realizacja zasady zrównoważonego rozwoju; kompleksowość planowanych inwestycji; ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko; koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji; liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ; relację kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu; wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ; zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Termin składania wniosków minął 30 września. Niżej zadania, o sfinansowanie których zabiegają Pabianice:

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na Zatorzu dla 400 uczniów (kl. 1-8) i 200 przedszkolaków. Wnioskowana kwota 46.570.000. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac: styczeń 2021 – sierpień 2022. W skład obiektu wchodzi przedszkole, szkoła, blok administracyjny, blok sportowy (pełnowymiarowa sala gimnastyczna), stołówka/jadalnia, boisko wielofunkcyjne i bieżnia, place zabaw i ogród. Taki obiekt jest niezbędny na Zatorzu, które się rozbudowuje i zaludnia.

Budowa nowoprojektowanej ul. Popiełuszki pomiędzy ul. Jutrzkowicką a Wiejską. Wnioskowana kwota 45 mln zł, planowany termin styczeń 2021 – grudzień 2022.
Chodzi o przedłużenie ul. Świetlickiego w kierunku zachodnim (2185 m), co odciążyłoby układ komunikacyjny w centrum miasta. Wniosek przewiduje budowę jezdni o szer. 7 m, mostu przez rzekę Pabiankę, skrzyżowań z drogami zbiorczymi (Wiejską, Jutrzkowicką) oraz drogami lokalnymi, chodników, budowę i przebudowę uzbrojenia terenu: sieci oświetlenia ulicznego, energetycznej, telefonicznej, odwodnienia ulicy, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej.

Przebudowa ul. Widzewskiej. Zmiana parametrów drogi dla poprawy bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy – budowa jezdni asfaltowej o dwóch pasach ruchu, chodników, utwardzenie wjazdów i skrzyżowań, przebudowa uzbrojenia terenu: sieci energetycznej i telefonicznej, gazowej, oświetlenia, kanalizacji, przejść dla pieszych i przystanków MZK. Długość odcinka 1347 m. Uzasadnieniem jest poprawa komunikacji osiedla „Widzewska”, co wpłynie na rozbudowę północnej części miasta. Wnioskowana kwota 11 mln zł, planowany termin od stycznia 2021 do grudnia 2022.

Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych: przy Szkole Podstawowej nr 5 (40×20 wraz z bieżnią okólną) i Szkole Podstawowej nr 17 (40×20 m.). Obiekty będą dostosowane do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa. W miejscu planowanych są stare betonowe i zdegradowane place. Wnioskowana kwota 2,5 mln zł (SP 5 1,5 mln, SP 17 1 mln).

Zagospodarowanie Bulwaru im. Kruschego nad Dobrzynką, między ul. Grobelną a Grota Roweckiego. Celem jest rewitalizacja istniejącego bulwaru (liczy 2,24 ha i jest trzecim największym terenem zieleni w mieście). Obejmuje urządzenie zieleni, wykonanie nawierzchni alejek, drenażu, systemu nawadniania, oświetlenia, budowę placów zabaw, siłowni plenerowej, ścieżki rowerowej i wyposażenie w mała architekturę. Wnioskowana kwota 4,4 mln zł. Rozpoczęcie marzec 2021, zakończenie listopad 2021

Pozostałe trzy wnioski dotyczą szpitala:

Wymiana wind. Szacowany koszt inwestycji 2.176.000 zł, wnioskowana kwota 2.110.720 zł, termin realizacji marzec 2021 – wrzesień 2021. Wymiana siedmiu dźwigów osobowo-towarowych na nowe, spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zakres inwestycji to opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień, wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż nowych dźwigów.

Termomodernizacja kompleksu budynku głównego szpitala. Zakres prac: opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień, wykonanie robót – ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej, instalacji wewnętrznych, węzłów cieplnych oraz założenie paneli fotowoltaicznych. Szacowany koszt inwestycji 15.000.000 zł, wnioskowana kwota 14.550.000 zł. Termin realizacji marzec 2021 – październik 2021.

Zakup nowoczesnego aparatu USG do badań prenatalnych. Aparat USG z technologią nowej generacji zapewniającą wysoką jakość obrazu i dźwięku, wychodzące naprzeciw współczesnym oczekiwaniom pacjentek oraz środowiska klinicznego lekarzy. Badanie ultrasonograficzne, podczas którego lekarz dokonuje całościowej oceny rozwijającego się płodu. Dzięki temu możliwe jest wczesne wykrycie niektórych wad wrodzonych, w tym genetycznych. Obecnie szpital nie posiada takiego sprzętu. Kobiety w ciąży muszą korzystać z badań oferowanych przez placówki łódzkie oraz gabinety prywatne. Szacowany koszt inwestycji 800.000 zł, wnioskowana kwota 776.000 zł., termin realizacji inwestycji marzec 2021 – maj 2021.